Norit aktīva sadarbības veidošana Vidusdaugavas reģiona jaunatnes lietu jomā

NVO Resursu Centrs 28.Jūnijs, 2019, 11:53 JaunumiProjekti
Norit aktīva sadarbības veidošana Vidusdaugavas reģiona jaunatnes lietu jomā

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta „Vairāk Latvijas” ietvaros 26.jūnijā rīkoja Vidusdaugavas reģiona pašvaldību, aktīvo jauniešu NVO/centru/grupu jaunatnes darbinieku tikšanos. Tās galvenais mērķis bija pārrunāt līdzšinējo reģiona pašvaldību pieredzi darbā ar jaunatni, saskatīt kopsakarības, mācīties vienam no otra, kā arī attīstīt tīklojumu un dibināt kontaktus jaunatnes jomā. Tikšanos apmeklēja jaunatnes darbinieki no 7 pašvaldībām -Jēkabpils un Aknīstes pilsētām, kā arī Jēkabpils, Krustpils, Salas, Līvānu un Kokneses novadiem.

Tikšanās dalībnieki strādāja grupās un vadoties pēc dažādiem atslēgas vārdiem  (piemēram, „labās prakses piemēri”, ‘’neformālā izglītība’’, „organizācijas”, „iespējas Eiropā”  u.c.), apkopoja un prezentēja kopīgās un atšķirīgās iezīmes jauniešu iniciatīvu atbalsta pieredzē katrā no pārstāvētajām pašvaldībām. Šī metode ļāva uzskatāmi pamanīt kopīgās iezīmes, kā arī saprast, ka kādas no jau iepriekš saskatītajām nepilnībām ir aktuālas arī citiem, piemēram, – pašvaldībā nav jaunatnes politikas stratēģijas, pašvaldības jaunatnes lietu speciālists strādā nepilnu slodzi, izpratne par darba ar jauniešiem būtiskumu pašvaldībā  joprojām ir vāja, neatrodas prioritāšu augšgalā.

Vairums aktīvo jaunatnes darbinieku atzina, ka viņu pašvaldībā trūkst atbilstošas telpas, kur jauniešiem sanākt kopā un realizēt savas iniciatīvas. Tāpat tika izcelta jauniešus kā mērķauditoriju spilgti raksturojošā iezīme – mainīgums un tendenciozitāte – ir grūti „iekustināt” jauniešus virzīt savas iniciatīvas, rakstīt projektus un iesaistīties aktivitāšu īstenošanā, ja nav iespējas regulāri satikt jauniešus ārpus mācību iestādēm, neformālā vidē, lai uzzinātu viņiem aktuālo.

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta aktivitāšu koordinatore jaunatnes lietās Evelīna Elksnīte izskaidroja, ka šobrīd realizēšanas procesā esošā projekta „Vairāk Latvijas” aktivitātes „Vairāk jauniešu iniciatīvu” viens no galvenajiem mērķiem ir vairot jauniešu vēlmi darboties, sadzirdēt viņu idejas un iesaistīt reālā ideju realizēšanas un projektu sagatavošanas procesā. Kā viens no izaicinošākajiem projekta elementiem tika īpaši uzsvērts socioloģiskais eksperiments „Jauniešos ir spēks”, kura pamatā ir mērķis likt jauniešiem saprast, cik daudz viņi ir spējīgi paveikt savā pašvaldībā, ja vien paši ir gatavi ieguldīt darbu savu ideju realizēšanā. Realizējot aktivitāti, tiks izveidots tīklojums starp Vidusdaugavas reģiona 10 pašvaldību aktīvajām jauniešu organizācijām un rakstiskā veidā apkopota pašvaldību līdzšinējā pieredze jauniešu iniciatīvu atbalstam, cerot, ka darbam ar jauniešiem šādā veidā reģionā varētu tikt pievērsta lielāka uzmanība un reģiona pašvaldībās varētu rasties vairāk iespēju pielīdzināt informācijas attālumu mazajām ceļa distancēm, kuras šķir reģiona jauniešus.

Tikšanās noslēgumā pašvaldību pārstāvji un “Jēkabpils NVO resursu centrs” vienojās par un plānoja turpmāko sadarbību projektā.

Pēc produktīvajām sarunām, jaunatnes darbiniekiem radās dažādas pārdomas un atziņas. 

Elīna Puķe,  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra Vizuālās, vides un jaunatnes lietu izglītības metodiķe:

‘’Sadarbība noteikti veidosies socioloģiskā eksperimenta/kampaņas  “Jauniešos ir spēks” realizēšanā. Kontaktu dibināšana, dalīšanās pieredzē vienmēr jaunatnes darbā ir liels ieguvums, kas pilnveido turpmāko darbu.’’

Evija Ķiķēna, Aknīstes novada Bērnu un jauniešu centra direktore:

‘’Tikšanās ar jaunatnes darbiniekiem bija vērtīga un saturīga! Pieredzes stāsti un labās prakses piemēri bija interesanti un, iespējams, popularizējami un ieviešami citās pašvaldībās.

Reģionālo reformu rezultātā, pašvaldību administratīvo teritoriju izmaiņu laikā, jaunatnes jomā būs jau gatavs savs sadarbības modelis.’’

Mārīte Pole, Krustpils novada jaunatnes darbinieks, biedrības „Silta sirds” vadītāja:

‘’Man šis pasākums radīja gandarījumu. Tas palīdzēs izprast  lietas pie kā vairāk strādāt (novadam) un no kā gūt labās prakses piemērus. Nav taču jāizgudro velosipēds!’’

Evija Pastare, Līvānu novada JIC “Kvartāls” vadītājas pienākumu izpildītāja:

‘’Tikšanās ļāva iepazīties ar tuvāko novadu jaunatnes darbiniekiem, kuri, kā izrādījās, man nemaz nebija zināmi, lai gan dzīvojam tepat blakus cits citam. Jēkabpils NVO resursu centra ideja par sadarbības tīkla izveidi, manuprāt, ir apsveicama, un noteikti vajadzētu to arī īstenot, gan lai uzlabotu un dažādotu jaunatnes darbu Vidusdaugavas reģionā, gan lai cits citu atbalstītu un sadarbotos kopīgu, plašāka mēroga aktivitāšu vai projektu organizēšanā.’’

Elīna Ziediņa, Salas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste:

‘’Saklausīju galvenās kopsakarības ar citām pašvaldībām, kas bija ieradušās: pašvaldībām jaunatnes joma NAV prioritāte, jo lielākoties speciālistiem nav pilna slodze vai to vispār nav. Lielākoties ir izveidoti tieši Bērnu un jauniešu centri, kur vairāk tomēr darbs notiek ar bērniem un arī bieži vien interešu izglītības veidā, iztrūkst darba ar jaunatni kā tāda.
Mani ieguvumi no tikšanās : iespēja satikt speciālistus no citām pašvaldībām, uzzināt vairāk kā citās pašvaldībās veicās darbā ar jauniešiem un iegūt jaunu kontaktus.’’ 

Evelīna Elksnīte, biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta aktivitāšu koordinatore jaunatnes lietās:

‘’To, ka tikšanās ir vērtīga, tās dalībnieki atzina jau neilgi pēc ierašanās, vēl pirms iepazīšanās apļa. Jau vairāk kā divus gadus esmu jaunatnes darbinieks, esmu strādājusi ar jauniešiem gan Jēkabpilī, gan tuvākajos novados, un mans pārsteigums bija jaunatnes darbinieku neviltotais prieks par pirmo šāda veida tikšanos, kurā tuvējo novadu jomas aktīvistiem bija iespēja satikt vienam otru vienuviet, dalīties pieredzē un tīkloties. Manuprāt, pasākums un no tā izrietošā nākotnes sadarbība starp Vidusdaugavas reģiona aktīvajiem jaunatnes darbiniekiem noteikti lielākā vai mazākā mērā palielinās darba ar jauniešiem kvalitāti reģionā. Milzīgs paldies visiem dalībniekiem, kas, spītējot aizņemtajiem grafikiem un dažos gadījumos arī pelnītajiem atvaļinājumiem, ieradās un sniedza savu ieguldījumu!’’ 

Santa Kūlīte
Evelīna Elksnīte
Jēkabpils NVO resursu centrs

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.