Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīga, 2006.gada 30.novembrī

ar Nr. 40008108696

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

  • Biedrības nosaukums ir: Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” (turpmāk tekstā – Biedrība).
  • Biedrības nosaukums angļu valodā ir: society „Jekabpils NGO resource Centre”

 2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana;

2.1.2. Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām un saikni starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību,  rosinot indivīdu iesaisti sabiedrisko organizāciju darbā;

2.1.3. Sekmēt brīvprātīgo darbu;

2.1.4. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība;

2.1.5. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē šādos veidos:

2.1.5.1. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālas izglītības ceļā;

2.1.5.2. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

2.1.5.3. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;

2.1.5.4.atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, pēc valdes locekļu ieskatiem var tikt uzaicināts pats pieteicējs un viņam dots vārds sava viedokļa paušanai.  Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. ar biedru ir faktiski zudusi saikne, kas nodrošina sadarbību;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedram ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienība.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvbienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

6.3. Biedrībai ir izveidota struktūrvienība “Sociālās rehabilitācijas dienas centrs “Kopā būt””.

6.4. Struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas dienas centrs “Kopā būt”” darbību nosaka tās darbības Nolikums.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšnas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ieceļ priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kuri organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājums, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks katrs var pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar 3 (trīs)

Valdes locekļiem.

8.5. Valdes priekšsēdētāja, vietnieka  un valdes locekļu darbs var tikt atalgots.

8.6. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē uz termiņu – trīs gadi,

8.6.1. Pirmā valdes sēde sasaucama ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc biedru sapulces,

8.6.2. Valdes sēdes kompetencē ir tiesības lemt par valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu pirms termiņa,

8.6.3. Ja kāds no valdes locekļiem atsakās no darbības valdē, iesniedzot par to rakstisku iesniegumu, tikai biedru sapulces kompetence ir ievēlēt jaunu valdes locekli.

8.7. Ja kādā no balsojumiem valdes locekļu balsis sadalās vienādi, valdes priekšsēdētājam ir izšķirošā balss lēmuma pieņemšanai.

8.8. Lai pilnvērtīgi pārstāvētu jauniešu intereses biedrības valdē, vienam no valdes sešiem locekļiem jābūt jaunietim, kurš ievēlēšanas brīdī ir ne vecāks par 25 gadiem.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl  biedru sapulce uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 7.00 eiro apmērā. Jauniešu organizāciju iestāšanās un biedra naudas apmēru valde nosaka ar savu lēmumu

 

Biedrības „ Jēkabpils NVO resursu centrs”

Valdes priekšsēdētāja ______________________  /A.Pleiko/

Statūti apstiprināti Jēkabpilī, 2017.gada 24.martā.